Concept Paper

โครงร่างการวิจัย

ชื่อผู้เสนอ  นางสาวสุคนธา  อรุณภู่
สาขาวิชา  การจัดการการศึกษา
ชื่อหัวข้อ  รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน  สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
   มัธยมศึกษา
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
                การจัดการศึกษาบนบริบทแห่งความท้าทายของการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN)  ซึ่งย่อมาจากคำว่า  Association of South East Asian Nations  ซึ่งประกอบด้วยความร่วมมือ  3          เสาหลัก  คือ  ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  ซึ่งยุคปัจจุบันเป็นยุคข้อมูลข่าวสารการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจึงเป็นประโยชน์ทั้งทางด้านการติดต่อสื่อสาร  การค้า  การลงทุน  การท่องเที่ยว  รวมถึงการแสวงหาความรู้จากแหล่งต่างๆ  และการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ
                ปัจจุบันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  เป็นประเทศที่มีการพัฒนาทางด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมอย่างรวดเร็ว  ภาษาจีนนับเป็นภาษาต่างประเทศอีกภาษาหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากขึ้น  ซึ่งมีบทบาทสำคัญมากทางด้านการค้า  เศรษฐกิจ  การเมือง รวมทั้งการลงทุนในธุรกิจต่างๆ  กระทรวงศึกษาธิการได้บรรจุวิชาภาษาจีนเป็นวิชาหนึ่งในกลุ่มสาระ          การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
                หลังพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย  ได้จัดการเรียนการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนทุกคน  ตั้งแต่ปีการศึกษา 2543  และ ปีการศึกษา 2549  โรงเรียน   ไตรมิตรวิทยาลัยได้รับคัดเลือกจากสำนักงานส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน (นานาชาติ)  หรือ  ฮั่นปั้น (Hanban)  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  ให้เป็นห้องเรียนขงจื่อ   แห่งแรกของโลก  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในยุคแรกๆ ก็มีปัญหาจากการขาดแคลนครู  หนังสือ  ตำราเรียน  สื่อการเรียนการสอน  และปัจจุบันโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก็มีความสนใจที่จะจัดการศึกษาภาษาจีนขึ้นในโรงเรียน  เพื่อให้การจัดการศึกษาภาษาจีนในโรงเรียนมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับนโยบายของศาสตราจารย์  ดร.สุชาติ  ธาดาธำรงเวช  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนปัจจุบัน  ที่ส่งเสริมการจัดการศึกษาภาษาจีน  ภาษาอังกฤษในโรงเรียน  เพื่อรองรับประชาคมอาเซียนและเศรษฐกิจโลก  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษารูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน  สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  ว่ามีรูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร  เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหาร  ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาภาษาจีนในโรงเรียนมัธยมศึกษา  และเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับกระทรวงศึกษาธิการ  ซึ่งจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการจัดการศึกษาภาษาจีนสำหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาต่อไป

คำถามเพื่อการวิจัย
1.  รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน  สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเป็นอย่างไร
2.  รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน  สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน   เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
1.  เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันในการจัดการศึกษาภาษาจีน  สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
2.  เพื่อนำเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน  สำหรับโรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
3.  เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของการจัดการศึกษาภาษาจีน  สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

กรอบแนวคิดการวิจัย

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1.  ผลการวิจัยจะเป็นแนวทางสำหรับผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาที่จะเปิดสอนภาษาจีนในโรงเรียน
2.  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจะได้รูปแบบการจัดการศึกษาภาษาจีน
3.  ข้อเสนอเชิงนโยบายสำหรับกระทรวงศึกษาธิการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการศึกษาภาษาจีน  สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา


--------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น